^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

Cele

9 września 2020 r.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacja szkolną (statut, propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Wybór Rady Rodziców w klasie I, IV i Iz.

3. Sprawy organizacyjne klas i szkoły.

4. Zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

 13 października 2020 r.

Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

 9 grudnia 2020 r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 29 stycznia 2021 r.

 1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII SP i III BS informacji o dotyczących egzaminów zewnętrznych.

 24 marca 2021 r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 19 maja 2021 r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących. 
 11 czerwca 2021 r.  Powiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych.