^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Data

Cele

11 września 2019r.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacja szkolną (propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Wybór Rady rodziców.

3. Sprawy organizacyjne klas i szkoły.

 9 października 2019r.

1. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

2. Zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowań form i warunków egzaminów zewnętrznych.

 11 grudnia 2019r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 24 stycznia 2020r.

 1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII SP i III BS informacji o dotyczących egzaminów zewnętrznych.

 11 marca 2020r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 13 maja 2020r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących. 
 10 czerwca 2020r.  Powiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych.