^ Back to Top

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) jest to zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzany jest również wśród osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jako egzamin eksternistyczny dla osób, które co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

23 czerwca br. w naszej szkole przeprowadzony został egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w dwóch wersjach:

  • egzamin zawodowy formuła 2012 – przeprowadzany dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego, do którego przystąpiło dwóch absolwentów naszej szkoły zawodowej oraz dwóch zdających z okręgu kaliskiego,
  • egzamin zawodowy formuła 2017 – do którego przystąpiło dwoje tegorocznych absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Brennie.

Pozostali tegoroczni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie będą zdawali egzamin czeladniczy organizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Wyniki egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE zdający poznają 31 sierpnia 2020 r.