^ Back to Top

Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

w roku szkolnym 2020/2021

Opiekunowie samorządu: Anna Bożek, Sławomir Klamka

Przewodnicząca -  Roksana Jazdon  kl. Iz

Zastępca - Irmina Szyszka kl. VIII

Członkowie:

 

kl. IV Dominik Drożdżyński
kl. VIa Amelia Jęśkowiak
kl. VIb Konrad Miś
kl. VIIb Amelia Szymańska
kl. VIIb Nadia Stanek
kl. VIII Anna Brychcy
kl. IIIz Marta Stanek

Cele Samorządu Uczniowskiego

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie szkolnym i innych obowiązków zawartych w regulaminie szkoły.
 2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do pracy i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajobrazowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej.
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Obowiązki opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i Dyrekcji.
 2.  Zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu.
 4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
 6. Uczestniczenie w ocenianiu samorządu, dokonywanym przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną.
 7. Umożliwienie przeprowadzenia wyborów na opiekunów samorządu – przygotowanie wyborów dotyczących chęci zmiany dotychczasowych opiekunów i wyboru nowych. 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

na rok szkolny 2020/2021

 

- Dzień Kropki – 15 września,

- szkolne wybory na przewodniczącego SU – 28 września,

- zorganizowanie Dnia Chłopca – 30 września,

 - przygotowanie filmiku z życzeniami oraz  upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12 października,

- zorganizowanie happeningu przeciw przemocy, Dzień Pozytywnego Przekazu – 18 listopada z okazji Dnia Profilaktyki

- obchody Dnia Praw Dziecka  - 25 listopada,

- skierowanie petycji uczniowskiej  do okolicznych sklepów w  sprawie sprzedaży napojów energetycznych,

- udział w akcji charytatywnej,

- wykonanie drobnych upominków świątecznych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów,

- akcja „Komputer może łączyć pokolenia” – spotkania ze starszym pokoleniem, w celu nauki obsługi komputera.